Algemene Voorwaarden

BOMACH B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en diensten door de besloten vennootschap Bomach B.V.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Bomach B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Den Oever, KvK nummer: 67284639 hierna te noemen: Boersen Machines.
 2. Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Boersen Machines.
 3. Partijen: Boersen Machines en de wederpartij.
 4. Overeenkomst of opdracht: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Boersen Machines en de wederpartij betreffende het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. De aan de overeenkomst gehechte bijlagen en deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 5. Zaken: alle roerende zaken die Boersen Machines te koop aanbiedt, hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van door Boersen Machines geleverde diensten.
 6. Diensten: alle activiteiten anders dan de levering van zaken, die Boersen Machines verricht voor derden tegen betaling. Deze activiteiten hebben onder meer betrekking op reparatie-, montage-, en installatiewerkzaamheden, en alles wat ermee verband houdt, alles in het ruimste zin des woords.

 

Artikel 2. Reikwijdte Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten door Boersen Machines. De onder-havige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen/overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog slechts voor de overeenkomst waarbij de desbetreffende bedingen zijn gemaakt.
 3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Boersen Machines, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij voordat de aanbieding werd gedaan het tegendeel is overeengekomen of zulks bij het doen van de aanbieding expliciet werd vermeld.
 2. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na de datum van aanbieding.
 3. Elke door Boersen Machines opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in de plaats van de voorgaande.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Boersen Machines bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de wederpartij bij de aanvraag. De onvolledigheid en/of onjuistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens kan Boersen Machines niet worden tegengeworpen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. De in artikel 1, lid 4 bedoelde overeenkomsten komen tot stand na aanvaarding door Boersen Machines van de door de wederpartij ondertekende koopovereenkomst, dan wel nadat Boersen Machines tot uitvoering van een geplaatste opdracht overeenkomstig die opdracht is overgegaan.
 2. De koopovereenkomst wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen vijf werkdagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen.
 3. Voor de levering van zaken of de verrichting van diensten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Boersen Machines is slechts aan offertes gehouden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 5.    Omvang overeenkomst en wijzigingen

 1. De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de opgenomen omschrijving van de afspraken die door partijen gemaakt zijn met betrekking tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
 2. Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten, inclusief de daarbij behorende bijlage(n), binden Boersen Machines eerst nadat en voor zover deze zijn geaccepteerd op de wijze zoals die in artikel 2, lid 2 omschreven.

 

Artikel 6.    Werkzaamheden

 1. Boersen Machines zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de wederpartij naar beste weten en kunnen behartigen.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd vanuit de vestiging van Boersen Machines. Uitzonderingen hierop worden vooraf schriftelijk overeengekomen.
 3. Boersen Machines is gerechtigd bij de uitvoering van al zijn taken, die voortvloeien uit de overeenkomst, derden in te schakelen. Boersen Machines behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.
 4. De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Boersen Machines al datgene ter beschikking te stellen dat Boersen Machines noodzakelijk en/of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

 

Artikel 7.    Extra werkzaamheden

 1. Boersen Machines kan extra werkzaamheden, uitvoeren of doen uitvoeren, indien deze werkzaamheden naar het oordeel van Boersen Machines noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten.
 2. Het verrichten van de in lid 1 bedoelde extra werkzaamheden, geschiedt na toestemming van de wederpartij. Boersen Machines doet onverwijld de wederpartij opgave over de aard en de kosten van de extra werkzaamheden
 3. Op de extra werkzaamheden zijn de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 8.    Levering

 1. De levering van zaken geschiedt, tenzij anders overeengekomen, vanaf de vestiging van Boersen Machines. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten in verband met de levering van zaken voor rekening van de wederpartij. Op het moment van de levering gaat het risico van de zaken op de wederpartij over.
 2. De leveringstermijn van zaken wordt in de overeenkomst vastgesteld. Deze termijn is een streef-termijn en nimmer een fatale termijn.
 3. De leveringstermijn gaat in na de opdrachtbevestiging door Boersen Machines en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Boersen Machines.

 

 1. De wederpartij zal in alle gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de leveringstijd indien de wederpartij Boersen Machines ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij Boersen Machines alsnog een redelijke termijn heeft gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 9.    Annulering

 1. Bij annulering van een opdracht tot de levering van zaken is de wederpartij gehouden aan Boersen Machines een bedrag te voldoen ter vergoeding van de in het kader van de uitvoering redelijkerwijze gemaakte kosten en/of geleden schade. Voornoemd bedrag wordt gelijkgesteld aan 15 procent van de overeengekomen prijs, althans de door Boersen Machines in rekening te brengen prijs.
 2. Te verrichten eenmalige en kortstondige diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal één werkdag voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de wederpartij kosteloos worden geannuleerd. Voor de verrichting van langdurige diensten geldt een annuleringstermijn van tien werkdagen.
 3. De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10.    Eigendomsvoorbehoud

Alle door Boersen Machines geleverde zaken blijven, zolang de desbetreffende factuur, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel is voldaan, eigendom van Boersen Machines op risico van de wederpartij.

 

Artikel 11.    Intellectueel eigendom

 1. Boersen Machines behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom van de door haar geleverde producten en verrichte diensten.
 2. Indien de wederpartij aan Boersen Machines bij de uitvoering van de overeenkomst het gebruik of de toepassing voorschrijft van bepaalde merken, producten of methoden, dan staat de wederpartij ervoor in dat door het gebruik, de toepassing, de openbaarmaking en/of de verspreiding daarvan op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig aan derden toekomend recht van industriële of intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart Boersen Machines tegen iedere aanspraak van derden te dezer zake.

 

 

Artikel 12.    Geheimhoudingsplicht

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13.    Prijzen en prijsherziening

 1. Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de aanbieding en overeenkomst vastgelegde prijs.
 2. Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de levering van zaken en/of het verrichten van diensten, worden opgelegd. De door Boersen Machines in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 3. Indien bij de uitvoering van een overeenkomst door Boersen Machines een prijsverhoging optreedt door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van Boersen Machines liggen, dan wordt die prijsverhoging doorberekend. Indien deze doorberekening leidt tot een prijsverhoging van 10 procent of meer is de wederpartij gerechtigd hetzij deze prijsverhoging geheel te voldoen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, te annuleren. De wederpartij is dan gehouden tot betaling van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten.
 4. Boersen Machines heeft het recht jaarlijks, per 1 januari, de prijzen en tarieven van de overeengekomen levering van zaken en diensten die verricht moeten worden aan te passen.
 5. Indien in de aanbieding een richtprijs is opgenomen, dan zal het te betalen bedrag worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij Boersen Machines gebruikelijke tarieven en methoden.

 

Artikel 14.    Kosten

 1. Boersen Machines zal de kosten ter uitvoering van extra werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 7, aan de wederpartij in rekening brengen, tegen de op dat moment geldende tarieven.
 2. De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van Boersen Machines, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften, zijn voor rekening van de wederpartij
 3. Voor rekening van de wederpartij zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de wederpartij aan Boersen Machines, voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van wederpartij gerealiseerd moeten worden.

 

Artikel 15.    Facturering en betaling

 1. Alle betalingen die aan Boersen Machines zijn verschuldigd, dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking, op een door Boersen Machines aan te wijzen post- of bankrekening. Boersen Machines is gerechtigd om betaling voorafgaand aan de levering van de zaken en/of diensten te vorderen.
 2. Boersen Machines is gerechtigd om deelfacturen in te dienen naar rato van verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de wederpartij de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus dertig dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt 1,5 procent per maand.
 5. In geval de wederpartij in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag dan heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Boersen Machines toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige ten name van de wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 6. Onverminderd hetgeen in lid 4 en lid 5 is bepaald, is Boersen Machines gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomt geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie.
 7. Boersen Machines is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het Rapport Voor-werk II.
 8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 16.    Overmacht

 1. Boersen Machines is niet aansprakelijk voor het niet, niet geheel of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen.
 2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke, de naleving van de overeenkomst, belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Boersen machines c.q. de wederpartij behoort te komen. Van belemmerende omstandigheden zou onder andere sprake kunnen zijn in geval van niet of niet tijdige levering van zaken en verrichtingen van diensten door derden, in geval van stakingen of blokkades, in geval van ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand met het verloren gaan van gegevens, ongevallen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris of in geval van oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.
 3. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
 4. Tussen Boersen Machines en de wederpartij zal in gevallen van niet-toerekenbare tekortkomingen getracht worden om in onderling overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze tekortkomingen. Uitgangspunt daarbij is dat Boersen Machines de overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming.
 5. Indien door een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst blijvend of niet in een voor de wederpartij acceptabele termijn kan worden nagekomen, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 6. Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de wederpartij een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de levering van zaken) overeenkomt.

 

Artikel 17.    Mededelingsplicht

In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijze kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan binnen vijf dagen na het intreden van de overmacht of het feit als gevolg waarvan niet aan haar verplichtingen kan worden voldaan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 18.    Ontbinding en opschorting

 1. In geval van tekortkoming door de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van faillissement, toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf of de instelling van de wederpartij, is hij van rechtswege in verzuim.
 2. Boersen Machines is, in gevallen als bedoeld in het vorige lid, gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de wederpartij. Hetgeen de wederpartij op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
 3. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe redelijkerwijze aanleiding geeft, kan Boersen Machines nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Boersen Machines het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst, c.q. de overeenkomst te ontbinden.
 4. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door Boersen Machines of stillegging dan wel liquidatie van Boersen Machines, wordt Boersen Machines geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De wederpartij is in dat geval gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan Boersen Machines.
 5. De ontbinding of de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst geschiedt door middel van het sturen van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de betrokken partij.

 

Artikel 19.    Reclame of klachten

 1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Boersen Machines ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en de opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.
 2. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de diensten, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.
 3. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor de geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is Boersen Machines niet aansprakelijk.
 4. In geval de wederpartij meent, dat het door Boersen Machines geleverde niet overeenstemt met wat Boersen Machines heeft verkocht dient hij Boersen Machines onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de wederpartij reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard.
 5. Indien de reclame gegrond is, zal Boersen Machines te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door wederpartij van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Boersen Machines niet verplicht.
 6. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke koop beschouwd.

 

Artikel 20.    Aansprakelijkheid

 1. Boersen Machines kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Boersen Machines geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld door Boersen Machines, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de ondergeschikten. Boersen Machines is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Boersen Machines. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag dan wel tot het maximum uit te keren bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Boersen Machines gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Voor de verplichting van Boersen Machines tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in de lid 1 van dit artikel, gelden de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
 3. Wederpartij kan Boersen Machines aansprakelijk stellen doch is gehouden de dienst zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fout binnen een redelijke termijn te herstellen.
 4. Geen actie of vordering naar aanleiding van de opdracht of daaruit voortvloeiende, andere dan wegens wanbetaling, ontstane rechten kan door één van de partijen worden ingesteld, voor de gevallen genoemd in lid 1 meer dan één jaar nadat de oorzaak van deze actie of vordering bekend is geworden.
 5. De wederpartij vrijwaart Boersen Machines voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit toepassing van of het gebruik van het resultaat van werkzaamheden van Boersen Machines door de wederpartij, tenzij de schade ingevolge bepalingen van dit artikel voor rekening van Boersen Machines komt.
 6. Indien de wederpartij de aan enig werk of opdracht verbonden risico’s door verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden Boersen Machines te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens de dienst vervalt.

 

Artikel 21.    Aansprakelijkheid bij advisering, handleiding en instructie

 1. Adviezen worden door Boersen Machines gegeven naar beste weten en kunnen. Boersen Machines kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt door Boersen Machines geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Boersen Machines de wederpartij in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en de installaties verschaffen. Voornoemde informatie zal worden verstrekt in de Nederlandse taal. Mocht geen handleiding of instructieboek in de Nederlandse taal aanwezig zijn, dan is Boersen Machines niet gehouden aan de hiervoor genoemde verplichting tot ter beschikking stelling van een handleiding of instructieboek.

 

Artikel 22.    Aansprakelijkheid wederpartij

De wederpartij is aansprakelijk voor schade die Boersen Machines lijdt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdens het verblijf op het terrein van de wederpartij of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door schuld van Boersen Machines zelf.

 

Artikel 23.    Geschillen

1.    Elk geschil tussen partijen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

2.    Een geschil is aanwezig, indien één van de partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.

3.    Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen met inachtneming van de absolute competentie van de kantonrechter worden berecht door de rechtbank te Alkmaar.

 

 

Artikel 24.    Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is het Nederlands recht van toepassing.